Dye test news article (Dutch)

Zwembadnieuws
O V E R Z I C H T G E L D E N D E
Z W E M B A D R E G E L G E V I N G
N a t i o n a a l
Wet hygine en veiligheid
badinrichtingen en
zwemgelegenheden
Besluit hygine en veiligheid
badinrichtingen en
zwemgelegenheden
Regeling kennisgeving
badinrichtingen
Europees (maar tevens
nationaal)
N E N-E N 1 3 4 5 1-1
Algemene veiligheidseisen voor
zwembadvoorzieningen
Aanvullende delen:
2: Ladders, trappen en
handgrepen
3: Waterbehandelingsvoor-
zieningen
4: Startplatforms
5: Baanlijnen
6: Keerborden
7: Waterpolodoelen
8: Waterattracties
10: Springvoorzieningen
11: Beweegbare bodems en
wanden
NEN-EN 1069
1: Veiligheidseisen en
testmethoden voor
waterglijbanen
2: Instructies voor
waterglijbanen
NEN-EN 15288
1: Veiligheidseisen voor het
ontwerp van zwembaden
2: Veiligheidseisen voor het
beheer van zwembaden
0 9 1
Wetgeving of normen
De Wet hygine en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden stelt, evenals
vergelijkbare wetgeving in andere Europese landen, betrekkelijk weinig eisen aan de
veiligheid van het ontwerp en het daadwerkelijke beheer van zwembaden. Om die reden
is door de Europese normalisatie commissie (CEN) de norm EN 15288 opgesteld. Deel 1
betreft de veiligheidseisen voor het ontwerp van zwembaden en deel 2 voor het beheer
van zwembaden.
Deze norm is dus niet strijdig met de Wet en het Besluit hygine en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden, maar bevat voorwaarden die de nationale
regelgeving aanvullen. Daartoe gaat (NEN)-EN 15288 niet uit van algemeen gestelde
minimale eisen, maar richt zich via risk assessments op maatwerk. Dat houdt in dat in
ieder afzonderlijk zwembad gestreefd moet worden naar een optimale veiligheid,
hygine en waterkwaliteit, waarbij rekening wordt gehouden met plaatselijke factoren
die deze (positief dan wel negatief) kunnen benvloeden. Daarbij gaat de norm vooral uit
van gezond verstand en verantwoordelijkheidsbesef en dat betekent dat de maatregelen
die de zwembadexploitant uit oogpunt van veiligheid zelf meent te moeten treffen,
verder kunnen gaan dan de minimale eisen uit de wet. Maar de zwembadexploitant heeft
dit dan wel zlf vastgesteld, in de eigen specifieke situatie, teneinde een (nog) betere
veiligheidsituatie voor zijn bezoekers enof werknemers te verkrijgen.
EN 15288: Nieuwe
zwembadnorm voor
maatwerk!
Bezoek voor meer informatie
onze site: www.aquabasic.nl
De provinciale controle?
Vaak geven zwembadexploitanten aan volledig te vertrouwen op de resultaten van
periodieke controles door de provincie. Dat is echter een misvatting. Artikel 2 van de Wet
hygine en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden stelt namelijk dat de houder
van een zwembad moet vaststellen of is voldaan aan de geldende voorschriften, omdat
het deze anders verboden is om gelegenheid tot zwemmen in die inrichting te geven. De
provincie controleert de naleving van de wet, maar is daarmee geen keuringinstantie die
in plaats van de houder bepaalt of aan deze geldende voorschriften is voldaan. Ervaren
provinciale inspecteurs zien weliswaar tekortkomingen, maar zon controle is en blijft een
steekproef. Hetgeen pijnlijk duidelijk wordt als het een keer fout gaat en dezelfde
provincie, zo nodig met behulp van handhavingsmaatregelen, de houder dwingt om die
onverwachte tekortkomingen op te lossen.
Dit geldt eveneens voor nieuwbouw en verbouwsituaties, waarvan men verplicht is om
deze bij gedeputeerde staten aan te melden en diverse gegevens te overleggen. De
provincie kan op basis hiervan desgewenst aanvullende voorschriften stellen. Maar dat is
evenmin een formele goedkeuring van de ingediende plannen waar men later op zou
kunnen terugvallen.
Daarom verkrijgt u van de provincie ook geen schriftelijke verklaring dat uw zwembad
aan alle eisen voldoet. Deze zekerheid kunt u echter wel verkrijgen met een door
AquaBasiC uitgevoerd risk assessment op basis van de geldende wettelijke
zwembadeisen en de zwembadnormen. Volledig onafhankelijk, deskundig en compleet.

2
Nieuw !
M a na ge m ent o nd er st eu ni ng
O n d e r z o e k d o o r A q u a B a s i C l e i d t v a a k t o t
v e r a n d e r i n g e n i n d e b e d r i j f s v o e r i n g , o m d a t h e t
m a n a g e m e n t d e v e i l i g h e i d ( n o g ) b e t e r w i l
w a a r b o r g e n . T i j d e l i j k e h u l p v a n e e n d o o r d e w o l
g e v e r f d e m a n a g e r b i e d t d a a r b i j b e l a n g r i j k e
o n d e r s t e u n i n g e n z a l d i t p r o c e s s n e l l e r e n s o e p e l e r
d o e n v e r l o p e n . E n d a t g e l d t e v e n e e n s v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n e e n P r o g r a m m a v a n E i s e n b i j ( n i e u w )
b o u w p r o j e c t e n .
A q u a B a s i C w e r k t d a a r o m n a u w s a m e n m e t e n k e l e
b e k e n d e , z e e r e r v a r e n e n o n a f h a n k e l i j k e s p e c i a l i s t e n
o p h e t g e b i e d v a n z w e m b a d m a n a g e m e n t :
H e n n i e B e e k w i l d e r
B e r t S m o l d e r s
G u u s D r i j v e r
Deskundige ondersteuning
AquaBasiC is een volledig onafhankelijk, deskundig
zwembadadviesbureau en biedt onder meer ondersteuning
bij de uitvoering van de WHVBZ en EN 15288, alsmede alle
andere zwembadregelgeving.
O n d e r d e o p d r a c h t g e v e r s v a n
AquaBasiC vindt u gemeentelijke
zwembaden, zwemparadijzen, thermen
en saunas, campings, fitnessbedrijven,
a p p a r t e m e n t e n c o m p l e x e n , h o t e l s ,
z w e m s ch o le n, r e c r ea t ie pa r k en e n
m e d i s c h e i n s t e l l i n g e n . A l s m e d e
overheden, consumentenorganisaties,
v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n e n
bedrijven.
AquaBasiC is ook auteur van de beide NEN-praktijkgidsen
Veiligheidseisen voor zwembaden en Veiligheidseisen
voor zwem badvoorz ien ingen en het Hand boek
WHVBZ (vernieuwd!) en al ruim 20 jaar als Nederlands
zwembaddeskundige lid van de Europese normcommissie en
voorzitter van de Nederlandse normcommissie zwembaden.
Advisering en keuringen
Behalve voor een deskundige advisering en risk assesments
bent u bij AquaBasiC ook op het juiste adres voor
verschillende keuringen van zwembadvoorzieningen op
grond van NEN-EN normen. Niet alleen voor fabrikanten
leveranciers, maar ook voor de zwembadexploitant.
Zo keurt en beoordeeld AquaBasiC bijvoorbeeld
waterglijbanen en waterattracties, beweegbare bodems en wanden, zwembadladders en trappen,
w a t e r b e h a n d e l i n g s v o o r z ie n i n g e n e n
springvoorzieningen. Maar ook specifieke
veiligheidsrisicos zoals risicos op
beknelling onder het wateroppervlak van
haren, vingers en andere lichaamsdelen.
Of verzorgen wij een mystery guest
controle van het toezicht. En uiteraard
verkrijgt u van ons daarbij altijd een
duidelijke, complete rapportage.
Onafhankelijk in uw belang
Stel, men wil u een tegelvloer of anti-slip product verkopen.
Om u duidelijk te maken dat u deze werkelijk nodig heeft
overspoeld de leverancier u met termen en normen zoals EN
13893, NTA 7909, DIN 51131 of 51097 en GMG200
apparaten.
Wat men daarbij echter verzuimd te melden - of zelfs
ontkent - is dat al die normen en testmethoden voor
zwembadvloeren niet eens van toepassing zijn..!
De testen en criteria voor slipweerstand van zwembadvloeren
die wel van belang zijn staan namelijk in NEN-EN 13451-1
Algemene veiligheidseisen voor zwembadvoorzieningen .
AquaBasiC kan volgens deze norm, ook bij u op locatie, de
slipweerstand van uw vloeren meten. En dat doen wij altijd
onafhankelijk. Wij meten dus wel, maar verkopen u geen
materialen of andere produkten. Een dergelijke keuze laten
wij - gesteund met onze meetresultaten - juist graag geheel
aan u over. vast te stellen of de exploitant hier wel op afdoende wijze
invulling aan heeft gegeven.
De praktijk wijst uit dat het preventief hanteren van de
norm vooral veel voordelen oplevert. En dat degenen die
achteraf met de norm worden geconfronteerd juist
verklaren dat ze gewild hadden dat ze deze vooraf maar
hadden gevolgd! Dit is vooral omdat NEN-EN 15288 het
voor iedere exploitant mogelijk maakt om via maatwerk
een optimale en aantoonbare veiligheidssituatie te
verkrijgen. Waarbij de maatregelen en voorzieningen per
accommodatie dus kunnen en mogen verschillen.
U doet dus altijd wat minimaal noodzakelijk is, maar dat
betekent tevens dat het niet (onnodig) mr behoeft te
zijn. En het is aan u om dat te bepalen, waarbij AquaBasiC
u alle noodzakelijke professionele ondersteuning biedt.
We is verantwoordelijk...
Ook in NEN-EN 15288 Veiligheidseisen voor zwembaden,
Ontwerp en Beheer wordt, niet zonder reden, nadrukkelijk
aandacht besteedt aan de eigen verantwoordelijkheden van
de exploitant (of bestuur) van zwembadaccommodaties voor
zowel de veiligheid van de bezoekers als het personeel.
Gaat het fout, dan moet de exploitanthet bestuur
namelijk vaak als eerste verantwoording afleggen.
De norm geeft regels die ervoor zorgen dat deze altijd
eenduidig kan aantonen dat betreffende de veiligheid van de
accommodatie geen nalatigheid is te verwijten. Een
uitgangspunt dat overigens tevens een verplichting vormt,
want dezelfde norm kan uiteraard ook worden toegepast om
Wist u dat u vaak zelf eenvoudig
aansprakelijkheidsproblemen kunt
voorkomen door bij de aanschaf van
een nieuwe zwemvoorziening van de fabrikant of leverancier een
schriftelijke en onafhankelijke
verklaring te verlangen waaruit blijkt dat volledig wordt voldaan aan de geldende Europese en daarmee
tevens Nederlandse veiligheidseisen?

3
Nieuws over normen
Regelmatig krijgen wij vragen over zwembadwetgeving
en de Europese zwembadnormen. Waarbij vaak wordt
gesteld dat hieraan te weinig bekendheid wordt
gegeven. Gelet op het belang voor de veiligheid en
aansprakelijkheid binnen de zwembaden schenkt
AquaBasiC incidenteel via een nieuwsbrief aandacht aan
deze belangrijke ontwikkelingen.
N i e m a n d u i t g e z o n d e r d
Bij ongevallen en calamiteiten ligt de bewijslast dat
aantoonbaar aan de nationale zwembadregelgeving en
de Europese veiligheidsnormen was voldaan bij de
betreffende accommodatie met zwembad, maar vaak
ook bij personen of organisaties die deze aanbieden.
De norm EN 15288 Veiligheidseisen voor het ontwerp
en beheer van zwembaden is in vrijwel alle Europese
landen van kracht en heeft niet alleen gevolgen voor
openbare zwembaden. De norm geldt namelijk ook voor
bijvoorbeeld alle wellnesscentra, hotels, vakantieparken
of zelfs vakantiewoningen met een zwembad binnen
Europa. En omdat EN 15288-2 de eerste Europese norm
betreft die specifieke eisen stelt aan het beheer van een
(zwem-)accommodatie, is dit vooral voor de directe
aansprakelijkheidspositie van groot belang.
EN 15288 stelt dat ieder zwembassin aantoonbaar moet
zijn gecontroleerd en dat daarbij is vastgelegd op welke
wijze aan de veiligheidscriteria wordt voldaan. Belangrijk
is tevens dat de norm aangeeft dat onmiddellijk actie
moet worden ondernomen om geconstateerde
risicofactoren weg te nemen, af te schermen of te
verminderen. Vooral dat laatste vormt een belangrijke
zorg, want de praktijk wijst uit dat veel zwembaden,
meestentijds volkomen onbewust en ongewild, niet aan
deze veiligheidseisen blijken te voldoen. Terwijl veel
ongevallen en calamiteiten, vaak relatief eenvoudig, wel
voorkomen hadden kunnen worden.
Nieuw: Naast complete risk assessments biedt
AquaBasiC u, in combinatie met het Ambla Forma
systeem (zie kader in deze nieuwsbrief) een heel
voordelig, tijdsbesparend en compleet alternatief!
Via een jaarlijkse representatieve steekproef van uw
eigen (Ambla Forma) management kwaliteitsysteem
verkrijgt u met relatief geringe inspanning, maximale
maar bovendien
aantoonbare zekerheid.
Deze unieke en bijzonder innovatieve vorm van
zwembadondersteuning kan in heel Europa worden
uitgevoerd en is toepasbaar voor zowel kleine
familiebedrijven zoals campings, saunas en
zwemscholen tot en met grote multifunctionele
zwemparadijzen en waterparken.
Wilt u meer informatie? Neem dan snel contact op voor
een, volledig vrijblijvend, informatief gesprek. U vindt
daartoe onze contactgegevens in deze nieuwbrief.
Norm voor waterglijbanen vernieuwd
Europese normen worden standaard elke 5 jaar opnieuw
tegen het licht gehouden om te zien of ze aangepast moeten
worden. Hierdoor ontstaat een dynamische regelgeving die de
ontwikkelingen in de markt voortdurend volgt. De oudste en
bekendste Europese zwembadnorm is EN-1069 Waterslides
of 2-meter height and more. Deze norm is recentelijk door
de Europese normcommissie gereviseerd en wordt binnenkort
voor formele goedkeuring voorgelegd aan de deelnemende
landen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
De werkingssfeer wordt uitgebreid tot alle waterglijbanen,
dus ook types die in bassins staan opgesteld voor (kleine)
kinderen. Hiermee behoren conflicten met de norm voor
speeltoestellen tot het verleden.
Het aantal types waterglijbanen wordt uitgebreid, waarbij
de ontwikkeling in de markt voor steed nieuwere en
uitdagender waterglijbanen wordt gevolgd.
De waterglijbaankeuring wordt opgedeeld in 3 onderdelen.
1. Een, in principe eenmalige, typekeuring van elk nieuw soort waterglijbaan. Deze keuring is met name bestemd
voor fabrikanten en heeft betrekking op de algemene
vormgeving, uitvoering en stabiliteit van de constructie.
Deze beoordeling wordt veelal door gespecialiseerde
instanties als de TV in Duitsland uitgevoerd.
2. Een risk assessment van de waterglijbaan bij installatie in een zwembad. Hierbij spelen behalve de technische
apsecten ook de veiligheidseisen voor het gebruik in het
betreffende zwembad een voorname rol en daarom is
vaak sprake van een samenhang met een risk
assessment op basis van EN 15288. Dit risk assessment
moet daarom nu worden uitgevoerd door een ervaren
zwembaddeskundige met tevens aantoonbare kennis
van waterglijbanen
*).
3. Een jaarlijkse (korte) onderhoudskeuring van de waterglijbaan ten aanzien van de technische apsecten,
eenmaal per drie jaar aangevuld met een beoordeling
van specifieke veiligheidseisen (zoals glijgedrag). Ook
deze onderhoudskeuring moet worden uitgevoerd door
een ervaren zwembaddeskundige met tevens
aantoonbare kennis van waterglijbanen *).
4. De informatieborden worden vereenvoudigd. In plaats van een toenemend aantal verboden (die, of niet worden
gelezen, of baldadige jongeren op verkeerde ideen
brengen) is er voor gekozen om alleen nog de
toegestane gedragingen aan te geven. Dit houdt in dat
als het niet op het informatiebord staat aangegeven, het
dus ook niet is toegestaan. Een aanpassing die voor
sommigen misschien even wennen zal zijn, maar
uiteindelijk wel duidelijker te handhaven is.
*) AquaBasiC is het enige adviesbureau in Nederland met
speciaal opgeleide en ervaren zwembaddeskundigen die tevens
theoretische en praktische ervaring en kennis hebben van
waterglijbanen n deze vernieuwde waterglijbaannorm

4
Doe het zelf...!
EN 15288-2 verplicht iedere zwemaccommodatie om een
deugdelijk intern kwaliteitsysteem te voeren. Met als
belangrijk uitgangspunten de praktische veiligheid en een
regelmatige interne controle.
AquaBasiC biedt zelf geen kwaliteitsystemen aan, maar was
als zwembaddeskundige wel betrokken bij de ontwikkeling
van het Europees functionerend web-based management
kwaliteitsysteem van Ambla Forma. Dit (ook Nederlandstalig)
systeem wordt momenteel beproefd in een aantal
pilotprojecten en komt zeer binnenkort op de markt.
Het betreft een bijzonder klantvriendelijk en voordelig
internetprogramma, dat volledig voldoet aan EN 15288. En
behalve de geldende nationale zwembadregelgeving ook alle
overige voor u van belang zijnde zwembadnormen bevat.
Daarnaast kent dit systeem echter nog veel meer handige
(management)faciliteiten en zelfs concernmogelijkheden.
Dus als u de touwtjes in handen wilt houden, maar geen
onnodig risico wilt lopen, stuur dan even een mailtje naar:
info@amblaforma.eu
Nieuwbouw of renovaties?
Bij de huidige financile crisis is het belangrijk om voor
nieuwbouw of renovaties de veiligheid terdege in de
besluitvorming mee te nemen. Als u namelijk wilt voorkomen
dat u ooit opzettelijke nalatigheid verweten wordt, dan is een
goede onderbouwing met de veiligheidseisen voor het
zwembadontwerp uit deel 1 van EN 15288 van groot belang.
Om opdrachtgevers vooraf deze zekerheid te bieden voert
AquaBasiC risk assessments uit van bouwplannen van nieuwe
of bestaande accommodaties enof het Programma van Eisen.
Niet alleen wordt daarmee een betere, veiliger accommodatie
verkregen, voor een (soms zelfs aanzienlijk) lagere prijs.
Maar vaak ook nog besparingen gevonden op het gebied van
water- en energieverbruik, gebruiksvriendelijkheid en
onderhouds- en personeelskosten.
Het belangrijkste voor u is echter de zekerheid dat u onnodige
aansprakelijkheidsrisicos voorkomt! Dat dit niet onbelangrijk
is, is ondertussen al wel gebleken. Een aantal (soms zelfs
gerenomeerde) bedrijven hebben namelijk te kennen gegeven
dat het voldoen aan EN 15288 voor hen te bezwaarlijk is. En
dat houdt in dat hun zwembadvoorzieningen, installaties en
ontwerpen in de praktijk niet aan deze veiligheidseisen
voldoen. Zolang u daarmee akkoord gaat, lopen
zij ook weinig
risico. Maar
u uiteindelijk wel!
Het verkrijgen van afdoende, preventieve zekerheid door
volledige naleving van EN 15288 is voor u namelijk bijzonder
belangrijk. Want uiteindelijk gaat het toch om w zwembad.
Onze contactgegevens
AquaBasiC BV
Kantoor: Slothoef 4, 5291 NR Gemonde, NL
Postadres: Postbus 360, 5280 AJ Boxtel, NL
Tel. +31 (0)7355 30 666
Fax. +31 (0)8472 93 321
Mail: info@aquabasic.nl
Website: www.aquabasic.nl
Zwembadpublicaties
Rechtstreeks te bestellen via AquaBasiC:
Handboek Wet hygine en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegen-heden, ISBN 90802937-5-X
Handboek VLAREM Uitbatingsvoorwaarden voor baden,
ISBN 90-802937-2-5
Alln te verkrijgen via www.nen.nl:
Praktijkgids Zwembadvoorzieningen over NEN-EN
13451, ISBN 90-5254-127-2
Praktijkgids Veiligheidseisen voor het ontwerp en
beheer van zwembaden over NEN-EN 15288, ISBN 90-
5254-134-1
E n k e l e r e c e n t e o p d r a c h t g e v e r s
Gemeente Eindhoven
Gerechtshof Arnhem
Sanadome
VVE Rembrandt
Optisport
Provincie Utrecht
Sportfondsen
Gemeente Etten-Leur
Landal Greenparcs
Gemeente Venlo
Thermen & Beauty Group
Gemeente Oude IJsselstreek
Fitland Mill
VVE Eemborgh
Laco International
Gemeente Pijnacker
Gemeente Oosterhout
Ambla Forma
Gemeente West Maas en Waal
Gemeente s-Hertogenbosch
Center Parcs
ANWB
Nederlands Normalisatie Instituut
Oostappengroep
Accor hotels
Zwembad Kwekkelstijn in Rosmalen (gemeente Den
Bosch) heeft in april eveneens het Europese Quality and
Safety certificaat verkregen. Deze certificatie van het
Institute for certification SISSWA is gebaseerd op de
nationale zwembadregelgeving en de Europese
veiligheidseisen voor bezoekers en medewerkers.
Daartoe is het zwembad door AquaBasiC onderworpen aan
een uitvoerig risk assessment, inclusief een
toezichtbeoordeling door een mystery guest.